miércoles, 4 de noviembre de 2015

CUENTOS ANDINOS, mucho mejor , si son huantinos de Guillermo Chancos Prado. “Tiuti”
CUENTOS ANDINOS, mucho mejor , si  son HUANTINOS. (ASIKUNAPAQ HINA)

“QALAY  QALAYCHALLA”  -   “ AL DESNUDO,  SIN TAPUJOS”

RECOPILACION Y ADAPTACION : Guillermo Chancos Prado. “Tiuti” DNI: 10117380. Telf.3567571- 993204885.guillermo.tiuticha@hotmail.com
DURACION APROXIMADA: 90 minutos.

Kay willakuyqa qallarin kaynata nispas………….  Huanta llaqtapa waqtachanpi,Iguain uchuy  caserionpis-kasqa -, allí allin riqsisqa WARMISU manay  casarakuq, manay cevelakuq; yaqapaschà karqaña kimsa chunka pichqa watayuqña, puquy puqusqa warmiña.
Hatun karaysi payqa, yaqa cuarta himillañas iskay metroman pisisqa  sayariykuptinqa.
Yana chukcha trenzazapasu, ñawinpas tarukapa hinas uqiy uqiychas, uyachanqa chay  Lorequcha puka manzana hinaraqsi, simichallantaqsi duraznopa sisan llinpiyniyuq- ¡ añallaw muchaykunapaq hinaraqsi-; qasqunpiñataqsi sayarayaspa –munachikuq hina kachkan ñuñuchallanqa- iskay puqusqa añaka lucuma  kaqlla; huamanguinapa muyuchiy heladosninmantapas astawan chaymantapas miskisuraq.
Hatun karay warmipaqa  sikinpas,chay feriapi qilluy qilluy puqusqa zapallospa hinas parqay parqaysus.

¡Yanqakunatañachus rimachkani, chayllapiñayà! ¡Semana Santamiki, Jisus.!
¡Chaypuniqa huchallikuchwanmi paymanta ima kayninmanta rimaspaqa.!

Mana puni “qari riqsiqsi “ payqa , chaychiki sutichanpas kapuwarqanchik “Vergenea” nisqan , mamacha Asuntapa kuyakusqan iñiqnin, santa vergin warmi.

Warmallaraq kachkaptinsi, Vergeneataqa tayta-maman  rimapayarqa kaynata nispa: ¡Ama punin qariwanqa kankichu manaraq casarakuspaykiqa, paykuna huchallikunaykita munanku  ,asikuwananchikpaq, yanqa maykunapipas honranchikmanta rimapakunankupaq, usuchiwananchikpaq.!
“Ñuqam tiqsi muyuta puntata riqsichirqani ” nispam rimapakunmanku. ¡Huchallikuwaqmi, uray pachapim ñakariwaq, nina quchapim qaparkachawaq tuta punchaw; chaynam chayqa, uyariyyà nisqaykuta, allin kawsanaykipaq; allin sunqu qarita maskaspa, suyaspa, casarakunaykipaq, desposakunaykipaq.!

Chayta yuyarispansi, umanchaspansi, qarikuna rimapayaptinpas, payqa ninsi: mamaykitaraq, taytaykitaraq riqsiykachillaway; sapallan ,mana churiyuq kasqaykitaraq qawaykachillaway, icha chaymantaqa yanaykipas kayman, nispas nirqa maqtakunataqa.

Llaqta qarikunas qawapayanku yaqa puqusqa blanquilluta hina- kachuchaykuyta munaspanku, miskichanta mallinankupaq; chay pachaqa yanqallañas llapallanku  allin tukunku ; kuyakuq ,mana warmiyuq, sapallan àngil de la guarda hinas maykunapipas rikurinku, aqaruwaykunaqa.

Vergenea musyansi qacha qarikunapa qanra munasqankutaqa, huk ratuchalla paywan kaykunankuta; chaysi  chay enteresadokunata mana kasuspa, kuyakuqnin qarita maskan ,suyan watan watan, wasinpi tayta mamanpa ima rurasqanta rurarispa, uywakunata urqukunapi michispa, iglesiata rispa rezapakuspa, llaqtanta yanapaspa.

Chawpi llaqtapiqa kansi projisor, guardea cevel, juwis, jitarristakuna, imaymana runakuna.           Vergeneaqa achka wasiyuqsi , huantapipas, huk llaqtakunapipas.
Ñawpaq kaq projisurninsi allinsuta qawaykuspan, yaqa quri qinti hinas suquchaykuytas  munachkan colegio waytachataqa, chaysi mañakun yachachiyta, kaynata nispa:
Virginia,  mi querida alumna, tienes que terminar tu primaria, yo te enseñarè en tu casa o en el mio, porque la educación es la mejor herencia, pues ya tienes muchos animales.
Pero analizando bièn , mejor será en mi casa con pizarra, tiza, borrador ,gaseositas; a partir de las seis de la tarde, te darè clases a ti solita, “clase exclusiva”.
Allì vamos a practicar el nuevo método pedagógico “ABCCHE, asno supiche”
Vergeneachaqa mana miki luqlachu, chaylla cuentata hukuruspas ,projisurchata tuqaykun, hinaspas  tanqaririspas saqerparin, kaynata rimapakuspa: ¡Awllaykipa asnunta supirachimuy chacra maistrucha, qanra, aqaruway, allqo, aka !

Wakin llaqta qarikunapas yaqa “uma muyuyllañas” kanku Vergeneamantaqa.

Jitarristakunapas semanan semanan serenataykunku, chaysi Vergeneapa mamamqa puqusqa ispayta huñuykuspas takiqkunamanqa  maqchiykamun, rabiyay rabiyayraq.
 Paykunas mayupi mayllachakaykamuspankus  hamuq kaq semanantaqa  huktawan serenataykamunku miskisutaraq, allqukuna hina awllarisparaq.
Vergeneachallataqa tayta mamansi qaqchan, paypa munasqanpas kanman hina; chaysi rimarin: ¡“Mamay manam ñuqachu hamuy nini chay jitarristakunataqa, paykunachiki munaspanku takipayanku pi sipaskunatapas. Amayà mana kaqmantaqa qaqchallawaychu, mana huchaymantaqa waqachillawaychu.”!
¡Chayna piqa allquwanyà  kanichimuy, suwata hina, nakaqta hina!.
Yana allquqa supay awllakuqsi, pimanpas  pawaykun  kachunanpaqsi.
Pillinkintu jitarristakunaqa sabeduchallañas kanku, “Grengocha” sutiyuq yana allqu  mana kachunanpaqsi apanku llama charkichata, waca tulluchata; chayta allqu waqrunankamas qawkalla serenataykunku Vergeneataqa.
“Grengochaqa” ñas costombrakurunñas kay allin runakunawanqa, hamuptinkuqa –mana imata doyñon  ninanpaqsi , yanqallañas awllaqtukun, kachuqtukun….ameguerochallañas jitarristakunawanqa, aycha tullucharaykuqa..”perro que ladra , no muerde”, chaynachiki.
Allqupas –“Grengocha” nisqan-,  kuskas Vergeneawan uyarinku kay waynochata :
   Qawaylla, qawaykamullaway
    Rikuylla rikuykamullaway  (bis)
    Lociro kanchariq ñawichallaykiwan
    Lociro kanchariq  ñawichallaykiwan.(bis)

Mana punis warmiqa lluqsimunchu wasi qawarinanmanqa, yachansi jitarristakuna llunpa llunpay trago-aqa wiqsa kasqankuta, iskay kimsa pasñakuna waqachisqankuta, chaysi uyanta huk  waqtaman wikatarispas puñukuq ripukun.

Guardea cevel capetanpas, Vergeneataqa supaysutas munan qapiykuyta, veolayta. Imakunatapas yanqañas umanpi muyuchin carcelmanpas apachinanpaq, chaysi allin warmichallaqa huk kaq callellanta purikusqa, sumaq waliyuq , corpiñusapa.
Domingo misamanta lluqsispa wasin richkaqtas-comisariapa waqtachanpi suyaykuspas -,capetanqa iskay guardeakunawan Vergeneataqa qayachimun, paykunas pusanku ; mana punis manchakunchu Huantina warmiqa; chaypis capetanqa kaynata kamachikun:
Señorita Virginia, en mi condición de Jefe Polìtico Militar de la Zona de Huanta, he decidido incorporarle a las filas de la Benemèrita Guardia Civil del Perù, para  el resguardo de la soberanía nacional y del estado del derecho.        Inmediatamente pondrè en conocimiento del Ministro Hidalgo y del Presidente Garcìa.
Conocemos su valentía y honestidad, tiene usted porte , prestancia y la gente le respèta; por lo tanto le destacarè a la zona del VRAE ,para luchar contra el narcoterrorismo.
Pase usted imediatamente a  mi dormitorio, quítese toda la ropa y pòngase el uniforme policial, yo le enseñarè al toque las  armas de reglamento y algunos ejercicios.
Yaqa tanqaq hinas capetanchallaqa-uyanpas wiswirisqa- pusayta munachkan Vergeneataqa puñunan wasiman, paysi  cuentata hukuruspas , imapas qanrapa munasqanta musyaspas ,huk laqichullawan pampaman wikatachin awqa kita Olivos Verde capetantaqa.
Warmi rumi makinta  sikunapaq hina hapiykuspas, qaqchan qanrataqa:!
 ¡ Ase que locharemos en el VRAEY, ase que voy  ser guardea cevel al toque no,..abosivo, veolador, corropto; asè cuàntas mujeres habràs abosado..!
¡Ama puni ñuqataqa jodichaykuwaychu capetancha, yana qaraykitam chuturachiykiman! Akatam mikurachisqayki.¡Qallaylla qallaykamuy ,llaqtapa makinpim karunki , aka.!
Yaqa capetanpa uyanpi iskayta supiykuspansi, qumir walinta taspipakuspansi ,comisareamanta lluqsiykamun rabiyay rabiyay, qasqunpas punpunyasqa; Vergeneachallanchikqa, mana imapas manchakuq warmimiki.

Kayna machaqway, uru, akatanqakunaqa , achkallañas llaqtanchikpiqa kawsanku .

Llunpa llunpay cresteanas  Vergeneaqa, sapa domengo punchaw misaman riruspas, confesakuspa comuniónta chaskikun, rosariotapas sapa semanas  rezapakun iglesiapi; fiesta patronalpaq allí allin waytakunata  maskaykuspansi  apan tayta Diospa altarninman; cofradía chacrakunapipas llamkansi mana chirita, rupayta, yarqayta, pisipayta mancharirispas.

Kimsa  chunka pichqa watayuqña kaptinsi”warmi kayninpas” supaysuta qaritaña munan, yaqas rupay killapiqa ima kayninpas qaparinsi, waqarinsi casarakuymantaqa; mayu yakullañas  kay rupayta chiriyaykachin, qawkayaykachin.

Puquy juibriro killas  chayaykamunña, chacrakunapas, uywakunapas miranqañas, runakunapas casarakuyllapiñas puririnku, Pachamamapa bendicionninwan.
Vergeneas chayta umanchaspa, tayta  Diosta mañakun  kaynata nispa:! “Taytallay Jesucristo, kay pacha, hanaq pacha ruwaq tayta, wakcha churillaykim tukuy sunquyway mañakamuyki, ama hina kaspa wiñay kawsaq Dios, casaraykachillawayyà kuyakuqniy qariwan, qanmi kanki qapaq, tukuy ima atiq, ruraq, chakatasqa tayta Jisus”!
Semanantinsi iglesia ukupi chaynata mañakun.

Yaqa musquyninpi hinas Jesusqa rimariykamun: “Virginia hija mia, escuchè tus oraciones, pero  ahora me encuentro sumamente ocupado con los Presidentes de Estados Unidos China, Japòn, Rusia,etc; en el gupo de los7 otro dìa te antederé; o si no voy a encargarle a San Pedro o San Pablo para que vean tu caso…amen,..amen, hija mia”.
Chaypachas Huantina warmichallaqa, utqayllata iglesiaman riruspas, velachata rataykachimuspas, asuykun San Pedro, San Pablopa altarminku kasqanman.
Qunquraykuspansi, pitukuykuspan –yaqa yaqa sunqun  kirinchasqa hinas- santokunataqa mañakun: ¡casaraykachillawaychik santokuna, taytanchik Jesucristun chaynata kamachikamun!, nispa.
Musquyninpis chay tuta San Pedro, San Pabloqa quri tiyanankupi tiyaykuspankus  qawachkasqaku final mundial de futbolnisqanta-Brasil Perú –llaqtakunapa pukllasqanta.
Hinaptinsi uyarikamun santokunapa kayna nisqan:“Hija Virginia, devota de la Virgen Asunta, ten un poquito de paciencia, hasta que termine el mundial de futbol, solucionaremos tu caso antes de que el gallo cante 3 veces”.
Vergeneaqa chayta uyarispansi, manas rimariyta atinchu, yaqas cristiana kasqanmantapas  ñakakun, manaña mañakusqanta nitaq Cristo, nitaq San Pedro , San Pablo, uyariykuptinku.¡“Ay wakchapaqa, mana ima kayniyukpaqa, milagrospas kanchu, qullqisapakuna iskay ,kimsa kutitam casarakunku, Gesela, Laura, Tula kaqlla”,chaynatas rimapakun.

Santo rosarioman rispansi, rezapakun qasqunta taka takarispa, chaypis rosario rezakuq masinqa, waqasqanta  qawarispas, tapun: ¿Panicha Vergenea imaynanpitaq waqaylla waqchkanki?, niptinsi, Vergeneaqa  willakun:!     Mam Jesuspas, San Pedro San Pablopas waqcha  pobretaqa uyariwanchu , casarakunaypaq mañakusqaytaqa, ay suertellayya!.
Huknin warmis niykun: ¡Yaw panicha, wakchapa pobrepa ima mañakusqanchik uyariwakninchikqa taytanchik San Marcosmiki, paymiki uywanchikkunapa patronnin, tuta punchawpas ñuqanchikwanmiki kachkan, urqupi qasapipas, chiripi wayrapipas!.
Paqarinyà salvia sumaq waytachata altarninpaq aparamuy . Chaymantayà llapallan sunquykiwan mañakuykuy ima munasqaykitapas, payqa wakcha pobretaqa uyarinmi, chaynata ruraykuy panicha, casarakunkim kay  killalla, chaynam chayqa,….! ajajaylla…..ajajaylla!.
Yachachisqanman hinas Vergeneaqa  asuykun San Marcospa altarninman, qunquriykuspansi, qallaykun rezakuyta:!Tayta San Marcos taytallay, llaqtay patrón, kay warmi churiykin ñawpaqnikiman  chayamuni mañakunaypaq; taytallay ama hina kaspa casaraykachillawayyà kay killallapi kuyakuqniy allin qariwan; imaynapas kachunñayà: ñawsa, wistu , mana uyariq, imaynapas kachunñayà; ichaqa kuyakuwaqniyyà kachun; qamyà maskaykuy, akllaykuy taytallay munasqaykiman hina!
San Marcospa uyachansi yaqa kusikuq hinaraq  kachkan, ñawichanpas kuyakuyninwanqa waqaq hinaraqsi.
Vergenea chayta qawaykuspas ña llakinmantapas yaqa   qawkayachachisqa hinañas wasinman ripukun.

Musquyninpis chay tuta  Vergeneata , San Marcosninchik rimapayaykamun: ¡Ancha kuyakusqay churillay, sunquykipa llakisqanta  uyarispam, waqasqaykita yachaspam , allin warmi kasqaykita qawaspam, nimuyki:”Paqarin punim kuyakuqniyiki qari wasiykita rinqa, makiki mañaq, yaykupakuq, casarakunaykipaq!. ¡Amayà llakikuyñachu, Apukunapas, Wamanikunapas chaynatam munanku!. ¡Rimaykamuniñam paykunawanpas!
Yaqas locayan musquyninpipas Vergeneaqa San Marcospa nisqanwanqa; paqarin punis tayta mamanman  willarinqa kay kunakuytaqa, paykunapas  anchatam kusikunqaku.

Chaynapitaqsi kasqa huk runacha, allin llamkaysapa llaqta qari, Florencio sutiyuq, ichaqa ancha riqsisqa “Loqlencio” nisqawan , sapachallan qari, mana warmiyuqraq.
Warmallaraq  kachkaspansi Loqlencioqa anchasuta kuyakullasqa Vergeneataqa, mana pi runapa yachasqanta, mana pipa musyasqanta; kay kuyakuynintaqa  mayu, wayta, urpi, wayrakunallas testigo karqaku, testigo sayarqaku.
Hina chay tutataqsi San Marcos taytanchik , Loqlenciopa musquyninpipas rikuriykun, kaynata niykuspan: ¡Loqlencio kuyay churillay, hanaq pacham kunakamun, paqarin punchaw  Vergeneapa wasin rinaykita!.
¿Imamamtaq  ñuqallay rillayman?,         niykunsi Loqlenciochallaqa.
San Marcosñataqsi kutichin rimariyninta: ¡Vergeneawanmi casarakunki.!
Loqlencioqa yaqa muspaq hinas tapun:¿Ñuqa taytay, kay runakunapa asikunan runá.?
¡San Marcos taytaykim kamachikamuni, paqarinmi llapallan aylluykikunawan Vergeneapa wasinta rinaykipaq, yaykupakuq, makin mañaq, casarakunaykipaq.! Kay nisqaytaqa Vergeneapas yachanñam.!.         Hinaspas San Marcos chinkarin musquyninmanta.
Runachallaqa  kay kusikuywanqa manas ni puñuytapas atinñachu, paqarimuy akchiyllatañas suyachkan , tayta mamanman willarinanpaq.
 Kay noticiawanqa chay asikuqninku runakunataqa , yaqa machkawan hinas siminkuta tapaykunqa, manaña anchatawan usuchikunankupaq. El valor de ser honesto y puro.
Chuqu kimsata waqaykamuptinsi, Loqlencioqa mama-taytanpa  wasi punkunta takaykun, chaysi taytan  tapumun : ¿Pim kunanpuni maskamuwan, imatataq munanki chayraq akchikyaqtaqa? ,nispa.
Loqlencios nin: taytay churiykim takamun punkuykita, utqay willanaymi kachkan ,nispa.
Punkuta kichaykuspas ,yaykuykuspansi qallaykun willakuyta: Taytay chisi tutam musquyniypi San Marcos patronninchik kamachikamun ,Vergeneawan casarakunayta.
Chaynata uyarispansi Loqlenciopa taytanqa  rimarin: ¡Sallqa runapa taytanqa San Marcosninchikmiki, pay niptinqa imapas ruwanamiki, iñiqninmiki kanchik, chayna piqa, kasukusun patronninchikpa nisqanta!.
Kirosin lintirnachatas akchiykachimun mamanpas, puñusqanmanta qatarispa ; ñawinta qaqurikuspas tapumun. ¿Pim kamachikamun ninkim?
Loqlencioqa rimarinsi: ¡San Marcos taytanchikmi, mamay, pay punim.! Chisi tutam musquyniypi kamachikamun , manaraq inti qispiyta  Vergeneapa wasin rinanchikta, yaykupakuq, makin mañakuq, cevelakunaypaq, desposakunaypaq  mamay.!
Mana creyeq mamaqa Loqlenceotas tapun huktawan:¿ Icha muspanki, cabalnikipichu kanki, Jesus miy; Vergeneaqa  allin aylluyuqmi, achka uywayuqmi, allí allin puqusqa warmiñamiki, icha patirunki.?
Loqlenceo: ¡Manam mamay, Vergeneallam , pay sapallanmi kuyakuq sunqu suwawaqniyqa; upallallam , karullamantam, mana pimam willaspam kuyakurqani, mayu patapi rumikunawan sutinta qillqaspay.!

Chayna kaptinsi, Loqlenceopa tayta-mamankuqa ninku, :!San Marcos yayanchik kamachikamuptinqa , ima nisqantam ruraykusun.! ¡Casarakunkim Loqlenceo.!
Akchikyaykamuptinqa aylluntinsi imay mana utqayllaña huñunakunku, Vergeneapa wasinta rinankupaq.  Yaykupakuypaqa allin allin imakunatam apana aylluntin puni.

Vergeneas ancha kusikuywanqa supay supaysuta puñurqusqa, casarakuyta musyaspa.

Habas teqte mikuypas ñas kachkanña runtu taspichayuq, quesillu  qapchichayuq., uchu kutachayuq,, yaqañas fiesta hinaña kachkan Loqlenceopa wasinpiqa ayllunkunawan.
Cuartilla Ayrabamba cañazu, kintu coca Qosqomanta apamusqa allin tuqrayuq, chunka  cajetilla cigarro Incapas kachkansi posporochayuq.
Huamanga chapla tantapas qipikunapiñas  chocolatentin mantelchapi, miski miski frutapas ayllunkunapa apanan llikllanpiñas, manas imapas  faltanñachu, qari warmi ayllukunaqa chayaykamunkuñas;  kayqa AYNI costumbremiki, punta pacha kaqmantaraq.
Yaqa wistaman riqkuna punis, achkallaña ayllukunaqa huñunakuspa puririnku Vergeneapa wasinman.
Sitimbri killapi mamacha Cocharcaspa hatun punchawninpi hinas runakuna sisi kaqllas richkan, manaraqsi escoylanti warmakunapas purimunchu, chayraqsi intipas sumaqsuta kancharimuchkan.     Manas karupichu Vergeneaqa yachasqa.
Chayna richkaptinkus Loqlenceopa taytanqa esquinachapi cocachanta qawaykun-¡ paso machu kintupa llaqichanqa willaykunsi allin punchaw kananta!, musuq nogal ponchonta uqariykuspas –chayaruspa- cruschapakuykuspas takaykun Vergeneapa wasi punkunta.
Ukumantas uyarikamun qari rimariy:¿Pitam maskankichik, imatam munankichik?nispa.
¡ Llaqtamasillay Loqlenceopa taytanmi kachkani!, niykunsi.
Vergeneaqa manas hatarinraqchu, chaysi taytanqa mana himata yachaspa, tapukun:¿Imam kayman apamullasunkichik.? Lluqsimuspas uyarin kayna nisqanta:
¡ Wayta rosasnikimanmi hamuchkaniku!, nispas nin Loqlenceopa taytanqa.
¿Ima wayta rosas, ima clavelina?,! monjam churiyqa kanqa!, ninsi, warmi churiyuqqa.
Chaynata rimachkaptinkus, Vergeneaqa rikchariramuspa , mamanman willakuyta qallaykun: ¡Mamay chisi tutam musquyniypi taytanchik San Marcos kamachikamun, kunansi hamunqa ñuqa kuyawaqniy allin qari,  casarakunaypaq….icha paykunachu kanku qawapi rimariq runakuna!. (Mana pipa qawasqansi walichallanta allinchakuspa lluqsirparin pationman, San Marcospa milagrosnin  qawaq, chaskiq.)
Chaynapis Loqlenceoqa qaparispan qallaykun willakuyta: ¡ kayqaya taytallay San Marcos niwasqaykiman hina Vergeneapa wasinpi kachkani, yaykupakuq, cevelakunaypaq, kamachikuynikita  ruraspa.!
Llapallan  ayllunkunata qawarispa  yapa yapa nin: ¡paymi, Vergeneam  sunqullay suwaqniyqa, sapachallan urpim, altar mayorpi compañeraymi , chaynapiqa paytayà tapuykuychik San Marcosninchikpa rimarimusqanta,!, nispas tukuykun niyta.

Yaqa rabiyaq hinas Vergeneapa taytanqa, qawarayaykuspa tapun churinta:¿ chiqapchu Loqlenceopa nisqan? ¿San Marcosninchikchu kamachikamurqa.?
Vergeneas  yaqa sisariq wayta hina contestan:! Ari tayta pay patronmi nimun casarakunayta, watan watan mañakusqaytan payqa uyariykamun.!
Taytansi yaqa pinqakuyllawanña,-¡panpachaykullawaychikyà!- nispas mañakun,! San Marcos niptinqa, casarakunqakun churinchikkuna.  Kunallan manaraq tragochata malliykuchkaspa ,churaykusunñayà  ima punchaw casarakunankuta.!
Chayraqsi runakunapas rimayta qallaykunku, “riqsinakullasunchikyà nispanku”.
Pregunta de rigor para el casamentero:
¡Vergeneayta desposayta munaspaykiqa ima ruway atisqaykitayà qawaykachiway, nispa taytan niptinsi  Loqlenceollaqa makitunta hinpiriykuspas, utqayllata yukalitu kulluta yantarun, wallpapa corral wichisqantapas allpawan rumiwansi –illapa hina- qispirachin.
¡Loqlenceo! nispas nin Vergeneapa taytan, ¡chayllapiña ,chayllapiña, allin maqtasun kasqanki; chaynapiqa allí allin masaymi kanki, willkaykunapas qam hinachà kanqa.!
Qasqunta hintirachispas-Loqlenceopa taytanqa rimarin: ¡maqtasumiki payqa, mana manchakuq, chiqap rimariq; ..ichaqa… allinllatam kunachina, kamachina imay ruwaytapas, payqa chay ima nisqata punim ruwan, mana patispa.!.   Indicaciòn puntual, cumple al pie de la letra.
Kusiy kusiysi qawarayaykun Vergenneanpa yaqa qusanta.!  Què yernaso encontrè! ,se dijo;  masanqa hichur asnucha hina llamkaysapachas.!

Vergeneapa taytansi rimaykamun yaqa compadrenkunamanña: ¡Churimnchikkunam desposakunqaku marzo hamuq killapi, domingo iskay chunka iskayniyuq punchawpi; chaypaqyà maskaykusunchik padrinota, curatawan, allin casarakuy kananpaq.!
Compadrenñataqsi nin: Padrinopaqa rimapayaykuchwanmiki tayta Carlos Hiraokata, mama Rosa Torres warmintawan, paykunaqa Huanta llaqtapa ancha riqsisqanmiki kanku.
Huantapi tayta curanchiksi, Huamanga llaqtaman ripukun iskay killapaq, Semana Santapi achka qullqis tarikun misakunapi, bautismukunapi; kaypiqa qiparun sacristan tayta Oscarllañam.  ¡Mana tayta cura kaptinqa , manayà casarakuy kanmanchu.!
Ichaqa riqsinim chacra maistro huancapino don Marinota, payqa cura perdidon, casarachiyllataqa yachachkanchà; paytayà rimapayaykamullasaq, huk toro uywachaytayà pagaykusaq. Macachacra iscoylallapim yachachin waqllikuq yayanchi Marinochaqa.
Chaynapiqa compadre, ñamiki padrinopas kanqaña, curapas sacristannintin,! malliykusunñayà Ayrabamba tragochata,akuykusun Qosqo cocachata,  pitaykusunchik cigarro incatawan; aylluñamà kallasunchik,wayta rosasniymi Loqlenceopaqña kanqa!
Nicolasa mamansi rimariykamun: Chiqaktapunin nimuni: ¡Vergeneayqa, sumaq miski blanquillus hinam , mana ima pichinkupa tupsasqanmi, mana pipa mallisqanmi, monja kananpaqmi uywarqaniku.!
Loqlenceos pawasparaq qaparin:!Ari mamay, ñuqam ,kay tunas suksu chiwakucham ,blanquilluchaykita mikuykullasaq, mana pipa mallisqanta!(¿Carnavales taki hinachus?) ¡ Yuraq tunatam mikuyman mana pipa mallisqanta, atatallaw mikuchkayman pichinkupa tupsasqanta.!
Yaykupakuy punchawpis llapallanku upiyarunku tragota, molle aqatapas, yaqa qaspiykunankama, yaykupakuyqa sumaq sumaq fistahinamà, qallariy kawsaymiki.
Loqlenceos Vergeneawan qawayllaraqsi qawanakuykunku, yaqa toros pukllay hinapi hinaraq- may plazachapiraq tupaykullanqaku. Loqlenceos , kiswar kaspimanta rijunnintapas llaqllayta munachkanña, yawar fiesta corridapaqa.

Tukuykuy killapiqa ñas yanta, habas, papa, sara, aycha, sora, imakunapas ñas kachkanña; padrinokunapas arì niykamunsi, tayta cura perdidopas casarachinqañas; Loqlenceopa taytansi huk torota pagaykunqa, chaysi casarakuypiqa rezaykamunqa: runasimipi, castellanupi, latinpiwansi!
¡Pasu machu , kay projisurchaqa achka rimaykunatam yachasqa, parici Cardinal.!   ¡Hubiera sido el primer Chancos, Obispo Huancapino.!

¡Chayaramun casarakuy punchaw, domingo raymi punchawsi.!
Manas pi ayllunkunapas pisinñachu, chayaramunsi Kulluchaka, Uchuraqaymantapas, Lemamanta, San Panchu-Picharimanta, Loreqochamantapas, mamapachapa ruruchisqankunata qipirisqa.

Kimsa arpista, violinistantinsi kusisqa suyanku misa qallariyta, tocachaykunankupaq.
Padrino-madrinas  iglesia punkupiñas, kayta-waktas qawarayanku casarakuqkunata suyaspanku; tayta cura perdidopas muqunpa uraychanpi sotanachayuqsi, yana qarayuq misalta qapispas agua benditata baldeman huntachichkan, Loqlenceota, Vergeneatawan desposachinanpaq.
Yunka sisi hinañas qallaykamun pururiyta, misaman llaqta runakuna. Hanay callemantas uraykamun- quyllur hina llipipipistin- Vergeneaqa: sumaq durasnupa sisan color walichayuq, yuraq corpiñuyuq, ustachayuq, yana chukchanpa trenzanpas , tawa color cintawan watasqas, luquchanqa tunbis waytawan allinchasqas, mamacha Cocharcas o Asunta kaqllas, vergin milagrusa, mana huchayuq, matir enmacolada, vergin; mana casarakuptinqa ichapas Ciprianiqa, kamachikamunman karqa Huantina beatapaq.
Pichqa esquinantasà rikuriykamun Loqlenceo, aylluntin- tawantinsuyupi inti raymiman hina . Yana warayuq, yana luquyuq, ustayuq, yuraq millwawan rurasqa bayetas camisayuq- barrington de pura lana, no hay màs- , chunpisapa.  ¡ Parece Pedro Navera, el  héroe Ikichano,de la guerra con Chile, este cholo bravo y fuerte.!        Ñas ñawinchaykunña kuyay Vergeneantaqa.
Padrinowan kuskas yaykunku iglesiaman, ñawpaykunkus altarmayorman- para inmolarse en nombre del amor andino puro, eterno y verdadero.

Tayta curanchiksi qallaykun casarakuy misata, iskay quri añilluta bendeciykuspa. :!Dominus voviskun! Etcun es et tu espiritutuuu.! Latinpis waqtachaykamun. ¡Que el señor estè con vosotros y con tu espíritu! Amen nimunkus runakuna.
¡Taytanchik Jisucristupa wasinpim huñanakuykunchik, Vergeneapa Loqlenceopawan casarakuyninpi, hamkunam sayankichik testigo hina, allin kawsayta apanankupaq, hinallataqmi imay mana allin kaptinpas yanapanaykichikpaq.!
¡Uqariykusun  hanaq pachaman  iñiq sunqunchikta.!   Elevemos al cielo nuestros  corazones.                 Asì se desarrollò la ceremonia.
Chawpi misapis- Curanchik- llaqta runakunata tapuykamun:  ¿Icha riqsinkichik, yachankichik, ima qarkanakuykunatapas, kay Vergeneapa Loqlenceopawan casarakuyninmanta.?
¡Manas pipas rimarinchu,  mutis general., luz verde, pasen apuraw casamenteros.!
En ese caso preguntarè primero a Florencio:
¿Loqlenceo, chaskinkichu Vergeneata warmikita hina .?
Qaparispas contestan:!Esa prigonteta , ne se prigonta señor Cora.!.... muspaq hinas rimaykamun cuchi michiq Pizarropa castellanunpi.
Tayta curañataqsi qaqchan: ¡Hijo mio contesta bonito, sino….no te puedo casar, ..adios matrimonio, puede costarles cinco toros,.. entonces contesta con mesura y respeto.! ¡Dios nos está mirando desde el cielo!
¡Perdon padrecito, panpachaykullawayyà yayallay , voy hablar boneto no mas puis!, nispas nin Loqlenceoqa.
Prosigue el tayta cura: ¡Paywanmi kanki , allin kawsaypi, pisiypipas, unquypipas, wañunayki punchawkama, wiña wiñaypaq, huk runa hinalla, chaynamà kanqa.!   
¡Chaynachiki kanqa yayallay!, ninsi casarakukqa.
Vergeneapa turnonsi: ¿Virginia chaskinkuchu Loqlenceota qusaykita hina.?
¡Ari Yayay chaskinim, taytanchik San Marcospa bendición quwasqanmiki.!
Curas yapaykun: ¡chaynallataqmi, allin kawsaypi, unquypipas, ima pisiptinpas waqaychanki,yanapanki  wañunayki punchawkama,Santa Madre iglesian chaynata kamachikamun.!
Quri añilukuna bedecisqatas churaykunakunku makin rawkanankupi casarakuqkunaqa, padrino-madrinankupa qayllanpi. ¡Ay  kayqaya miski, miski casarakuyqa.!, ninkus.
Tayta curas tukuykuytaña munachkan casarakuy misataqa,-ya està pensando en què alfalfar de Huancapi pondrá al toro-,   chaysi rezaykamun kimsa idiomapiraq:
¡Pater noster quo in chello, santifechetur numen tuun.! Latinpi
¡Padre nuestro que estàs en los cielos ,, santificado sea tu nombre.! Castellanupi.
¡Yayayku hanaq pachapi kaq, sutuki muchasqa kachun.! Runasimipi.
Kimsa idiomapi waqtachaykamun, torochapaqmiki; casarakuypas kasqa qullqipaqmiki.
¡Buen provecho profesor, saludos  a la familia Palomino en Huamanga.! ¡Qawkallayà!

Tukuykunanpaqñas tayta curanchikqa, yaqa qapariq hina rimarimun:
¡Lo que Dios uniò, que no lo separe el hombre.!
¡Tayta Diosninchikpa parinchasqantaqa, amayà runaqa rakichunchu.!
¡Ya están casados.!   ¡Casaduñam kankichik.!
¡Loqlenceo ya puedes besar a tu esposa!
¡Loqlenceo ñam warmikita muchaykuwaqña.!
Manaraq cura rimayta tukuchkaptinsi Loqlenceoqa, padrinokunapa waqtachanta muyuruspas, kaira hina hapirun wiqawninmanta Vergeneataqa, huk muchayllawansi yaqa puni ñawinta muyurachin warmillataqa; paypas kimsa chunka pichqayuq wata qari suyasqanpis, ima kayninpas wichirparin, wañuchkaq ovejapa hinañas ñawinpas .
Curapas, padrinokunapas qawayllañas qawarayanku, manas kacharinakunchu mayu kaira sillusapa hina , puquio  unqina hina arwitasqa casarakuqkunaqa.
Chaysi tayta Carlos Hiraoka, ahijadonkunata qaqchan: ¡Hijos mios, basta de besos y abrazos, estamos en la casa de Dios, estamos en la Iglesia.!
Vergeneapa ñawinpas hinas muyuchkan muchaywanqa, chaysi mañakun Loqlenceontaqa: ¡ chayllapiñayà papitucha, ductur, inginiero; kachaykullawayñayà, hakuchik wasinchiktaña ripusun, mana pipa rikusqanta.!    Manas kacharinchu maqtaqa.
Tayta mamankus qaqchanku: ¡Yaw Loqlenceo, Vergenea, mana pinqakuqchus kasqankichik, runa qaylla, iglesiapiraq, Jesus niychik.!  ¡Tayta cura bibliyawan waqtay.!
Cura perdidos , baldipi agua benditata uqarispa, maqchiykun casadokunapa uyanman-padrinokunamanpas wichirinsi yakuqa; …chayraqsi Loqlenceo Vergeneawan kacharinakunku, pisipay pisipay, suday suday, ñawinkupas pukayasqa, ichaqa kusiy, kusiy.    ¡Por eso ..se …les…aconseja a…los….solteros…y solteras.!
¡ Chaysi casarakunaqa manaraq puquy puqusqa kachkaspa.! ¡Tèrmino medio, no màs.!

Tayta curas tukuchaykamun:¡la Santa Misa ha terminado, podeìs ir en paz, amen,amen.!
Iglesia ukumantas uyarikamun “Apu yaya Jesucristo” taki, ñamiki chayamunqaña Semana Santa fiesta.
Don Carlos Hiraokas agradecekaykamun japonispis ,llapallan compañamintukunata:  !Arigato, arigato- diciendo!  ¡Gracias, gracias - nispan.!, chaypas yapachaykamunsi.
¡Yo soy japonés de nacimiento, pero peruano de corazón, gracias wawqikuna.! ¡Anchatam riqsikuniku!      ¡ Les agradecemos infinitamente!
Casarakuy fiestas qallaykunña achka mikuywan, upiyaywan ,tusuywan.
Llapallan fiestaman riqkunas tusuykunqaku: Diva Palomino y Conjunto Amauta de  Huanta, Chapu Uya Julio Velapatiño y Conjunto los Waqras, Trio Upas de.Huanta:Derector: Cuentador Avelino Rojas, primera voz Chapla Uya huamanguino Salvador Laura y segunda voz ,el yakulla upiyaq sacristán lamarino Oscar Canchanya.
Yaqa chawpi tutatas, allin mikusqa, tususqa, upiyasqa, Loqlenceo Vergeneantin ripunku musuq wasinkuman, allin kawitus(catre) lloqi sachamanta ruwasqas suyachkan(a prueba de todo,terremoto, tsunami.), chunka oveja qarayuqsi colchonninpas, kimsa kupichu llamamanta awasqa qatakunas frazadanpas, sawnanpas(almohada) merino carneropa yuraq millwanwa rurasqas--¡mejor que en los hoteles de 5 estrellas!
Y esa noche en el cielo azul estaba  la presencia de la luna y de las estrellas, testigos mudos de la “luna de miel” de Florencio y de Virginia.
Chay tutas mama killa, quyllurkunapiwan upallalla qawamuchkanku Loqlenceopa Vergeneapa “anti miskinta”, uyachallankupas asiriy, asiriy, rinrinkuta tapakuykuspanku.
  Ima tutaya chay tutaqa  Huanta llaqtapi karqa, qunqayllamantas supaysuta paramun illapantin rantatatatastin, lluqllayuqraq; wayrapas waqachkaq hinas sachakunata taspirarin, yana puyus muyun kayman wakman; Japòn llaqtapi hinas pachapas kuyuchkan , katatataspa, mawka pirqakunata tuñichispa, puñuqtapas rikcharichispa.

Cevelakuqkunapa wasinpiqa, akchipas wañuchisqañas; qikatayllañas, pisipayllañas, wañuykayllañas kachkan, kuyakuq sunqunku, aychanku huñunakuykuptinqa.
Chay tutas Loglenceo hapiykun ,makallaykun,paqtaykun , kusirichin yaqa wañunayanankama SALVIA sallqa waytachanta, waytakaynintapas sisayta sisarichispa, sapallan sunqunta, en el altar del amor.
¡Kay pacha kuyuy, paramuyqa, chunka  minutochallas karun.!
Chaymantas-yaqa punchawyaq hinas- hanaq pacha tutapas, chuyarayaykamun.
Pichiwkunas kusiy takiytas qallaykamun, wayrapas qawkayansi, mayupas espejo hina yakuyuqsi, killas hispiykamun kanchariyninta rawrarichispa.      ¡Pronto amaneció.!
Loqlenceos chayta qawaykuspas, umanchan paraíso terrenalpi kasqanta hina, waranta watakuspas utqayllataña ripun chacrata, yanta uqariq, qurakuna qaqchuq. Warma yananqa hinas puñukuchkan, misky puñuyta, chukchanwan uyanta mantukuykuspa.      !Eva del paraíso terrenal de Huanta!
Vergeneas makinta kay wakman wikataspa maskan papituchanta, teqsi muyuman ñawin kicharichiq qarita; musyansi kunan hora chacrapiña kasqanta, llamkasqanta.
Ancha ancha kusisqas rikcharin, ima kayllantapas mantukuykuspa; hatarispas asiy asiriy lluqsirin, panchiy panchiy wayta rosas hina, pukay pukaycha, qumir llaqicha.          Iguaimpi  sumaq sumaq rosas wayta hinas Vergeneachallaqa.
Kikillanpaqsi takikun San Marcospa bendicionninta.:
Casarachiway nillaptiy, desposachiway nillaptiy,
Marzo killapaq nirqanki, abril killapaq nirqanki.
Pilas radiochanpis uyarin musuq waynochata, tayta Romolo Cordiropa(QEPD) ruwasqanta, “Bellas Esmeraldas” nisqanta, sunqu suwa “Tiutis” takichamuchkan.:
Linda Huantinita, mi bella flor,
eres vencedora de la vida,
y fortaleces nuestra hermosa tierra,
con tu dulzura y encanto.(bis)
Loqlenceoqa kutirqamunqañamà, allintañam akchikyaykamun; warmichallaqa miski papayuq aychasapa chupichatas,qusanpaqa timpuchichkan, moteyuqta, uchuyuqta.
Papituchaqa rikuriykamnunñas yanta qipirisqa, wiqawninpi kuchunayuq, uywakunapaq pastoyuq.
Chayaykamuspansi warmichallantaqa muchaykun makichallanpi, chaysi Vergeneaqa qawarayaykun llakisqa hinaraq.
Qusansi nin: Punchawqa makichallaykipim muchaykusayki, manamà pipas kanchu agua benditawan rakiwananchikpaqa, ..tutaqa….simichaykipin…wañurayanaykikama.
Punchawkunas qiparin, casadukunaqa allin wasiyuq, uywayuq.,manaraq churiyuqsi.
¡ Chaynapitaqsi… Loqlenceopaqa…. Sasachakuykuna…. Qallaykamunqaña chayarimuyta.!
¡  Y con ello llegarà para Florencio, las dificultades, problemas  y sinsabores.!
 Vergenea chacra rinankamas Loqlenceo allichachkan wasipa teja qatanta, pirqakunata;tukuruspas ichikachan wasillampi.Umanmansi chayaramun pinsaminto: ¿Imaynanpitaq manaqa anchata riqsichikuymanchu lliw llaqta runakunawanqa.?     Nispas nin.
Manaraq calleman lluqsirispas, hatun kuchinman qaraykun sunchu qurata, cebadatawan. Warminsi nisqa: ¡TOLO SANTOSPAQMI KAY KUCHIQA.! ¡Allintam uywana.!
Callepi llapallan runa puriqtas saludan: ¡Allinllachu mamay taytay, kachkani Veregeneapa qusanmiki, riqsiykullawaychikyà.!
Runakunas contestan: ¡ Ari taytay, kunanmantayá riqsiykullasayki chaynata.!
Hinaptinsi qallariy hatun callenta rikuriykamun huk misti, alazan cawalluyuq, qullqi sapa riendasniyuq, nogal punchuyuq, macurayuq.  Loqlenceos nin :!Paypas yachachun pim  kasqayta, hatun karay warmisupa, sumaq Vergeneapa, qusan kasqayta!          Huantina “Miss Universo”.
Yaqaña punkunman chayaykamuptinsi, saludaykun: ¡Buenos dias tayta, imaynallam tayta, rimaykamullasunki Loqlenceon.! ¿Imataq graciallayki, sutillayki.?
Huamanguinos contestan :!Buenos días hijo mio, estoy bien, mi nombre es Polo Santos!
Loqlenceoqa manas cabalninpi hinachu sutinta uyarispanqa. ¿Ima ninki taytay , Tolo Santos ninkichus?
¡Claro hijo, soy Polo Santos , aquí està ni DNI.! ¿Sabes leer, porquè preguntas.?
¡Taytay warmillaymi kamachiwarqa, ¡chay hatun kuchinchikqa Tolo Santos paqmi ,nispa;Tolo Santos kaspaykiqa kuchitayà apakuy.!
Huamanguinos kuti kutita tapun: ¿Chaynatachu warmiki nirqa.?
Loqlenceos yaqa rabiyaq hinas, nin: ¡Claro pues taytay, manam llullakuymanchu.! Chaynapiqa warmiypas piñakuwanmanmiki mana niwasqanta ruraptiyqa.!
¿Ima waskawantaq apasaq kaynaña hatun kuchisutaqa.?, huamanguinos rimarin.
¡Aque nu falta nada papa, musuq llama waskapas kachkanmi, watanaykipaq.!   Upallaqa ninsi, allin tukuspanraq.       
¡Ay,ay,ay sasachakuykuna, ay,ay ,ay las dificultades.!
Qawachkaptinsi “Tongocha” sutiyuq kuchisutaqa wataykuspa qallarin puririchiyta waqana patanta; Loqlenceos  kuskaraqsi rin  llaqta lluqsinakama, kuchipas ayllun kanman hina, waqaspas despedikun; karu  qasa ñanninta Huamanguino chinkaykachiptin.
Ninsi: ¡Al fin warmichaypa munasqanmiki, kamachikusqanmiki.! Wasintas kutikun mana kuchiyuq, mana waskayuq.    ¡ Qarisupa suirtinqa, allqupa suirtin hinaraqsi.!
Tardeyaykuqtas Vergeneaqa chacramanta kutiramun, habas, alvirja pallaychayuq, uywakunapaq pastuchayuq.
¡ Loqlenceo!,  nispas qayan.! Sunchuta kuchiman huykamuy wirayananpaq.!
Qarillaqa mancharisqa allqu hinas tapurin:    ¿Ima ninkim sumaq warmichallay.?
¡Kuchiman   sunchuta qaramuy.!         Yapatawansi  rimarin warminqa.
¿Kuchiman? ¿Manachu ñaqa akchikyaqta nirqanki, kuchiqa Tolo Santos paqmi, nispa.?             manchakuywansi contestan Loqlenceollaqa.
Warmiqa: “!Claro puis papitucha, Tolo Santospi sipinanchikpaqmi.!
Qariqa: ¿Imà?  ¿ Tolo Santospi sipìnapaq, chicharro ruwanapaq.?
¿Imaynanpi? Nispas Vergenea tapumun.
Loqlenceos qaparin: ¡Chaynatamà niwaq!¡Ñuqawanqa allintacham rimanki, ima niwasqaykitapas- al pie de la letram- ñuqallayqa rurasaq.! ¡Allinta kamachikamuy, allinta rimamuy.!
Ñaqamiki , cawallupi sillarisqa chayaramun wasinchikman tayta Tolo Santosqa, sutinpas mana patinapaq  DNIpin kasqa, escoylanti warmam ñawinchaykun, chay tayta Tolo Santosmi kuchinchikta apakun musuq waskayuqta. Yana urqu qasantam  kuchitaqa siqaykachin tustun tustun, ñuqapas llakikunimiki “Tongochamantaqa” ayllu hinam.
 Vergeneas upallalla uyarin, mana creyeq hina, chayraqsi tukuykuptin tapun: ¿Imaynataq chay taytaqa, may ñannintataq ripun.?
Calleman lluqsirispas , warminta qawachin chinkaykusqan ñanta.
Vergeneas usutanta allinta watakuykuspa kunakun: ¡Riqsinim chay ñankunataqa, ayllunchikkunapa chacranlawmi, Huamanguinoqa manam karutaqa rinmanchu kuchita qatispanqa.! Wasita allinta waqaychay,YANQATAQ PUNKUTA KACHAYKUWAQ.!  ¡Orden expresa, que se debe cumplir sin gestos ni murmuraciones, como soldado!
Intipas siqaykuchkanñas –ñamiki tutayay chayamunqaña- , Loqlenceos llumpayta umanchan llakikusqaraq, kuchin regalasqanmanta, chaynataqsi pinsaminto hapirun, tutayaypiqa warmichanpaqqa ima malagueropas kanmanmi.¿Imatataq ruwayman? ninsi
¡”Amam punkuta kachaykunkichu nispam warmiy niwarqa”!
Barretata qapiykuspas punkuta urqurun, waskawan wataspas qipikun, warminpa qipanta rispa tarinanpaq, ¡Yaqa Semana Santapi Jisus kaqllas, cruzninta qipirichkan.upallaqa!
¡Imay sunqu huantino qarillaqa.!
¿ Icha musuq huantino Nicodemoschu kay fiestapi rikuriramun chakatanapaq.?

PUKAY  PUKAYCHALLA.  KAY WILLAKUYQA MANARAQMI TUKUNCHU.

COLORIN,COLORADO ESTE CUENTO AUN NO HA TERMINADO.

Posted 14th September 2011 by BIBLIOTECA MUNICIPAL "CIRO ALEGRÍA"

CUENTOS  ANDINOS, mucho mejor si son Huantinos. (II parte) “Tiuti”

Huantino Nicodemussi qallarin puririyta, llasaq punku qipirisqa.
Ima huchanmantaraq anchata ñakayta  ñakarinqa.
Itaqchu ñakarinanmantaqa, sumaq hanaq pachamanchu chayarunqa.
Hinayá puririchun LOQLENCIOQA sallqapi wayra hina, muyu muyurispa.
Tutayaypiqa tampi tampis rin kichki,mana kichki ñanninkunataraq.
Mana allinta qawayta atiptinsi,molle kallmakunapas umanta waqtamun.
Uray muyuna ñampiqa lluchka rumikunas kayman waqman apaykachan,yaqa sinkata hina. Hinaptinsi huk ñawchi rumita tutayaypi qaytarun yawarchakunankama- Chaysi Loqleoncio qaparin: ¡Ananaw rumiy mirdas, mana imapaq valiq ñawchi rumi, sumaq chakitaytam yawaryarachinki.      Qamqa nanayllam nanachikunki ¡
Antes en sus tiempos  mozos-cuando esto sucedía- se santiguaban y rezaban por lo menos un Padre nuestro.         Hoy los tiempos cambiaron Florencio.
Chaynas uraykun qumir llinpiy  mayuman, unqina sapa mayuman.Patanman yaqa yaqa chayaykuspansi, qallaykun Vergenea  qayariyta.
¡Vergenea, Vergenea mamachallay Vergenea, kaypim kachkani, mayu patanpim kachkani, Loqlencioykim kuyakuqniki Loqleoncioykim.
Maskamuchkaykim  Jisucristopa Nicodemusnin kaqlla- ¡Maypim kanki!
Huk kuti kutis qayan: Maypin kachkanki, nispa. Sisarichisqan wayta rosaschataqa. Manassi allintachu uyarin Loqleoncioqa, yaqapas luqlucha hinas payqa.
Vergeneas tutayaypiqa karumanta uyarin qusampa qaparispan qayakamusqanta, chaysi riqsisqan ñannillanta puririmun. Chawpi kallmaq ñanman chayamuspas, qayan Loqlencionta.   !Loqlencio kaypin kachkani, yana rumipa waqtanpi.!!   Hamuy kayman, chayllapim suyasqayki, utqaylla hamuy Loqlenciochallay!
Taytacha San Marcospa munayninwanqa chayllas tupaykunqaku.
Qayanakuspankus ña tupaykuchkankuña.
Tutayaypiqa Vergeneas karumantaraq hawarayan. Yaqa ñakariq alma hinas qusanqa rikurin, cruznin qipirisqa hina. Mancharikunsi allin  warmipas.
Kallpanchakuspansi, cruzchapakuspa tapun: ¿  Pim kanki, almachu icha runachu kanki?    ¡San Marcospa sutimpi rimarimuy!.
Loqlencios karumantaraq qaparimun:!Vergenea , Loqlencioykim kani mamachallay, kayqaya tupaykunchikña, gracias San Marcos yayallay!.
Vergeneas nin:  Kayman asuykamuy, karumantaqa yaqapas urqupi kuntur hinam raprasapa rikurichkanki.
Ña chayaykamuptinqa Vergeneas qawaykun wasanpi apamusqanta, chaynallataq hapiykun waskawan qipimusqanta; chaysi piñasqa llakikuywanraq qaqchan qusantaqa:  ¡Imataq kanki, imatam qipimuchkanki Loqlencio!
Upallasqanmanta rikcharispas Loqlencio  contestan:  ¡Qammi niwarqwanki : wasita waqaychanki nispa, yanqataq punkuta kachaykuwaq nispa! Chaymi punkuwan kuska maskamuchkayki.
Chay pachas Vergenea wiqi ñawintin mañakun tayta San Marcosta: Taytallay San Marcos, llaqtay patrón, qamyá allinchaykuy kay qusaypa mana allin rurasqanta.  Imaynapas qusaymiki, akllasqaymiki, qampa quwasqaykimiki tatyatllay..
Wasillayqa mana punkuyuqchiki kachkan, suwakunapas yaykuruspaqa ima kaynillaytapas lliwtacha apakunqa.   ¿Imatataq rurasaq?
Chay ninankamas , imakunapas qawaspa ñakakunankamas astawan  tutayaramunña .
Chay niraq chunniq pampakunapiqa  imay niraq almakunapas purinsi, chayñallataq nakaqkunapas warmi qaritas nakananpaq maskan, chaka ruranapaq  wiñaypaq kananpaq. Qullqi sapas nakaqkunaqa chaywanqa.
Kunanqa imataraq ruranqaku Vergenea Loqlenciowan ; yanqachiki supaykunapas, nakaqkunapas wañuy kirinchayta tarichinmanku.
Hinaptinsi Vergeneallaqa rimarimun: ¡Loqlencio, manañam wasinchikta kutiyta atichwanchu. Astawanmi tutayaramunñam- Kayllapiñamn imaynapas akchikyasunchik.
Sachakunatas qawarin, chaysi maskan kallma-rapisapa molle sachata,chaypi pirwata hina ruraykuspa punkupa qawampi puñunankupaq.
Loqlencios , mollepa hanay kallmanman qispichin qipimusqan  punkuta,chaypis kunan tuta puñunqaku  kawitupi hina.
Loqlencios chaynata ruraykun, wataykun tiquy tiquytas llama waskacha apamusqanwan.                    !Kaypiñam akchikyasunchik mana imapas sucediwananchiqpaq!, nispa.
Yaqapas iskay urpikuna hinas qisanpi waqtapakuykunku. Vergeneas kay imakunapi rikukuspansi, umanchan allin kawsay kananpaq; chaysi qusanta rimapayan: ¡Yaw Loqlencio, ima chayña kaptimpas, amam kuyurinkichu, yanqataq rimawaq qaparispa hina, upallallam kanki; chay pachaqa supaypas, nakaqpas tariruwaspanchikqa mikuruwasunmi, nakaruwasunmi. Qawkalla ama manchakuspalla kunan tuta kaykusun!
Loqlencios nin: chaynachiki kanqa mamay. Nisqaykitamá rurasaq.
Chayraq casadukuna  kaspankus miski puñuyman aysachikuchkanku, llapan ima kayninkus tupaykuytaña munachkanku  supa supaychata.
Chaysi Loqlencio muyurispan hapiykun Vergeneapa makichanta,allillamantas maskapayan  tukuy ima kaynintapas-
Kuyunsi molle sachapas kayman wakman, qisanpi pichiwkunapas mancharisqas  ayqiririnku karumanraq tutayaq tutapi.
Vergeneas  Loqlenciontillan qiparinku sachapa qawanpi, sunqunkupas punpunyasqa ,qikutay qikutay, pisipay pisipay, manchakuytapas qunqarispa.
Chayna kaptinsi  chawpi tutapas chayaramunña.   
Icha malaguero wayrachu, almakunachu, nakaqkunachu chayaykamunqa.
Karumantas uyarikamun cawallupa qaparisqan, chaysi Vergeneaqa allinta rinrinta churaykuspas, mancharikun.
Huktawansi cawalluqa qaparimun yaqa puñusqanku molle sachaman atipamuspa.   Nakaqpa cawallun kaptinqa ya no hay remedio, cawallus musyan runapa samaynintaqa
Warmillaqa allillamantas  munan Loqlenciowan rimayta, mama ima wañuykunapas kanampaq.
Nakaqpa cawallunsi aswan chayaykamuchkanña, chayllapiñas kachkan, chaysi Vergenea rinrillanpi rimapayaykun Loqlenceotaqa:  ¡ Papitucha Loqlencio ama hina kaspa upallallan kanki, amam kuyupakunkichu.!
Upa runaqa puñusqanmanta rikcharispas ,aswansi qaparispa rimapakun.
¡ Imatam ninki, upallallachu chayaramun, tionchikchu hamuchkan!
Cawallus mana patispa siqaykamun molle sacha kasqankuman, yaqa rimaq hinas doynunta qawarayan waqtachallaman- kaypin runa kachkan ninchiki.
Nakaqsi uraykun cawallu siqasqanmanta:  ¡Ajos, ajos olormi kaypi kachkan, “Panteonero” cawalluyqa mana patiqmi.!
 Loqlencios musuqmanta qaparin: ¡Imatam niwanki, upallallachus chayaramunqa, tionchikchus chayamunqa! ¡Puñukunaypas kachkan!, nispas huknin waqtanman muyurispas musuqmanta puñukun miski puñuyta.
Nakaqqa manañas iskayrayanñachu. Molle hatun sachata qawaykuspas nin: altopim runakuna kachkan, wirapas kanqañam qollqipas kanqañam. Nogal punchutas urqumun monturapi hamuqta, kimsa qullqiyuq wallqakunatas paskaykun, chaytas punchuta mastaykuspa quri qullqita taqtan yupananpaq. Velachata ratachispas tesorunta yupayta qallarin.
Cawallupa riendasnintas tiyaykuspa wataykun chaki moqunpa urayninpi, ama uywa ayqinanpaq.
Chaynapiqa Vergeneas nakaqtaqa qawayllas qawan, ichaqa ninsi imaynapas kay wañuymantaqa lluptisaqmi, San Marcospa  amparunwanqa rurasqam imapas kanqa, nispa.
Allillamantas puñusqan punkumanta lluqsin, mana Loqlenciota rikcharichispa, chaymantas Vergeneaqa llapallan kallpanwan tanqaykun Loqlenciota punkuy todo nakaqpa cawallupa qawanman.
San Marcospa bendicioninwanqa punkuqa Loqlencionintinsi wichiykun nakaqpa cawallupa qawanman. Cawalluqa ancha mancharisqas apan nakaqta qaqa ukuman, riendasninwan chakin wataykusqata.
Chay nisqapis umanpas panchirin pakikuspa, makin chakin kay wak waqtakunamansi wichirin, wiqsanpas aqalliy todo laqarayan rumi qawakunapi. Chaysi cawalluqa doyñuy todo wañun, mana runa wirayuq.
Descanso eterno para el pishtaco y para su caballo llamado “Panteonerocha”
Chikallañas velachaqa allinta rupachkan, allin velachachiki.
Puñuy hinamanta rikcharispansi Loqlenciollaga llapa imanpas nanay nanarisqas allinsuta qawarayan pampapi qurri qullqi kasqanta.
Hinaspas qaparin: ¡Vergenea utqaylla uraykamuy, kaypim tarikuni achka achka “muyu muyuchakunata”(manachiki qullqita riqsinchu).
Warmillaqa uraykamunsi manaraq velacha akchiyta tukuykuchkaptin.
Nogal punchupis quri qullqita quñuykun-mancharisqa kusirisqa hina-.
“Tongocha” kuchintapas kunaqa qunqarunkuñas. Taytacha San Marcoschiki waqaychamuchkan iñiq churinkunataqa. Los santos andinos protegen a sus creyentes.
Chayraq akchiqyaqtaqa, Loqleoncios Vergeneantin “muyu muyuchantin” punku qipirisqa llaqtanman kutichkanku.
Manaraq llaqtaman chayachkaspansi ;Vergenea kamachin Loqlenceota:! Ama punim pimanpas willankichu kunan tuta nakaqwan imakunapas sucediwasqanchiqtaqa.
Runa yachaspanqa, Gobiernomanpas willanmanmi carcilpim ismuchwan.
Lolencios nin:    !Manam mamay pimanpas nisaqchu, almay qawa ,Diospa sutinpi ,cruz  qawarayku.!
Inti lluqsimuytaqa chayraq casadukunaqa chayarunkuñas wasinkuta. Loqlencios punkuta allinta takyaykachin rumiwan mituwan, Vergeneañataqsi qaramun  wallpanman ñutu sarachata cebolla picaykusqata-ama chulli qapinanpaq-.  “Tongocha” kuchinpa puñusqanpiqa chiwchichakunallañas purichkan mamanta qatikachaspa-.
Loqlencios rin sapa punchaw hanay pukulla chacranta “moro llikllachan” qipirisqa, chaychá llaqta runakuna ninku :! Ay  kay wintu hipiya”
Chacramanta kutirimuspas Loqlencioqa llaqtamasinkunamanqa  willansi imaynam kunan punchaw kasqanta, yachansi pipa santon kasqanta, pim casarakunqaña, pim wachapakuqllaña, ´pis allinta takin gitarrata rachkan.  En suma es la expresión del “Vox populi”, es comunicativo, relacionista público,etc,etc.
Alli allin riqsisqa payqa, mana huchapakuq , esposo de la “Mees Huanta”, premio a su lealtad, honor a su cariño sin par.
Chaynapis kay “wintu qipichaqa”, o en la globalización mal llamado “narrador de cuentos”, fiel a su esquema mental, confiesa lo inconfesable.
Rantina wasiman rispansi, ayllumasinkunaman willan imaynatam nakaqta sipisqankuta, kaynata nispa:  “Tongocha “ kuchiyku qatisqaykupim tutayaykuptim lambras  pampapi samarqaniku, mana kitumuyta atispaykun puñuniku molle sachapa qawanpi, wasi punkuy qipirisqa apasqaypi.
Chawpi tutatam nakaq chayaykamun cawallunpa apamusqan, chay qanraqa riqsisqan runapa samayninta.
Imaya sucedirurqapas nakaqchallataqa molle sachapa sikinpi tiyachkaqtam ,qullqita yupachkaptinmi-  mollepa hanay kallmanmanta pawaykamuspaymi- angel de la guarda hina-supaytaqa ñitiruni cawalluy todo. Supaynintam apachini, qaqa ukumanmi apachini riendasnin cawallunpi watarisqata. Cuerponkupas chiqirinankama. Vergeneawan kuskan sipiniku nakaqta cawalluntinta. Achka quri qullqitaqa ,punchupi apamuniku. Chaytan huertay ukuchapi-lastikuchawan - pampaykuniku, mana pi yachananpaq.
Esto se parece  a la confesión sincera de las “operaciones” de lessa humanidad hechas por el japonés-peruano-Albert.Ken,Fiju muiri.
Del dicho al hecho, no hay trecho que valga.
Wakin warmimasinkunas llakipayaspanku Vergeneata rimapayanku: ¡Yaw panicha chiqapchu huknin tuta nakaqta sipirurankichik qusaykiwan kuska qullqinta suwanaykichikpaq. Chaytataqsi pakaykunkichik huerta chawpipi mana pi musyananpaq. Kay hamuq semanataqa qusaykis Gobernadorta apamunqa wasikiman, chay quri qullqi panpasqaykichik qawachik. Chay pachaqa carcilmanpas apasunkichikmanmi. Qamkunaqa allin runam kankichik, chayraq casado, uywasapakuna.
Vergeneas qawkayaykuspa nin : ¡Amayá paniy-turiykuna qusaypa rimasqanta creyeychikchu, yanqakunatam  payqa riman-yaqa uchuy warma kaqlla- ; chaychiki ancha riqsisqa LOQLENCIO sutiwan, mana imakunatam riman.¿Icha uman muyuchkanña?
Huknin punchawmi kuyakuywan uywakusqay kuchitapas Huamnaguinoman regalaykusqa cawallupi hamuptin. Ancha llamkaywan kuchi uywakusqaytaqa Tolo Santospi sipispa chicharro  yanukunaypaqmi karqa. Chayllapas chayllachu,  chaymantapas wasiypa punkunta urquruspam, qipirikuspam qipayta qatipamuwasqa kuchi maskaq risqayman , yaqa chawpi tutata.
Mana punkuyukqa wasillayqa lliwchiki suwapa apanallan karqa,manañacha imallaypas karqañachu.
¡Ay taytallay San Marcos qampa makikipiñayá qusallay kachun!, y en tus manos encomiendo su espíritu, , amen, amen, amen.
Los sinsabores de la vida, las amarguras, los problemas, serán parte inevitable de la vida.
 Chaychá Princesita de Yungay nisqampas takin:  el amor y la naranja tienen  su parecidito, por más dulce que sean siempre tienen su amarguito.  Takipas vidallay hinam kachkan,  ¡ay casado vida ¡
Vergeneas wasinta kutiruspas, huertanta yaykun, allpata aspirispas  urqun lastikuwan  watasqa quri qullqita;   chaymantas ovejapa nakasqan umatas  reemplazunta churaykun, chaymantas yakuwan nuyuy nuyuyta chaqchun.
Ima Apukunaya Vergeneataqa chaynata umancharqa, chaylla, chaylla pampasqanta cambiyananpaq.
Chayllapis wasi punkuta  nisyuta takamun mancharikunapaq hina.  ¿Pitaq chaynata punkuyta takamun? ,nispas  tapun Vergeneaqa.
Qawa callemantas uyarikamun qaripa rimaynin: ¡Soy el Gobernador, abra la puerta en nombre de la ley.!
Virginia toda cumplidora de la Ley,abre la puerta y sucede este diálogo:
¡Buenos días Tayta. Imam  kayman apamullasunki!
Gobernadormi kani, qusaykim oficinaymanta wasikiman apamuwan.Hatu hatun sasachakuykunas  qamkunapa vidaykichikpi.  Chiqapchu runata siparqankichik quri qullqin suwanaykichikpaq.     Chay pachaqa carcilmanmi rinkichik wiña wiñaypaq, chaypichiki ismunkichik.
Vergeneas nin: ¡Ima ninkim tayta! ¡ Runa sipiqchu kachkaniku!
Chayna  kachkaptinsi Loqlenceollaqa, yaqa suwa allqu hina –wasi kuchuman rispas  kumuykachan ,parapi chanchallma kaqlla.

Kay qusaykim Gobierno wasita rispa willakun, huk nin tuta nakaq sispisqaykichikta. Huertayki chawpipis pampasqa kachkan quri qullqi. ¿Chaynachu icha manachu? ¡Chiqapllata willakuy! 
  Vergeneas nin: Tayta Gobierno kuyakusqay qusaypa nisqanqa manam chiqapchu, yanqakunatam payqa riman, ruwan.  ¡Yaqapaschá umamuyuchkanña!  Ichaqa imayna kaptimpas qusaymiki Yayanchik San Marcospa bendicionwan quwasqanmiki.
Huk nin punchawmi hatun kuchiyta huykun Huamanguinoman cawallupi sillarisqa hamuptin.  Chaymantapas chayllachu, chay kuchi maskaq rinaykaman, qipayta tariparamuwan wasiypa punkun qipirisqa.
¡Kay qusayqa manamá allinchu, icha loqluyan!
Huertaypa chawpinpiqa manam quri qullqi panpaskaqa kanchu….
manaraq Vergenea tukuykuchkaptinsi Loqlencioqa nin:   Vergenea chay durazno sachapa waqtachampi pampanchikmiki “muyu muyuchakunata” lastikuwan  mantuykusqata.     Niwarqankimiki :”Ama punim  pimanpas willankichu nispa, yanqataq willakuwaq chay pachaqa carcilpim ismuchwan wañunanchik punchawkama”.
Gobernadorsi tapun  Loqlenciota: ¿Maypim kachkan chay “muyu muyuchakuna?
Loqlencios rukananwan tuqpiykuspa nin : Kay duraznopa sikichampim.
Gobernadorsi rimamun: lampawan  allpata aspiy, chaymanta quri qullqita urqumuy, carcilman rinaykichikpaq”
Loqlencios  ,Gobiernopa  chayna nisqanta uyarispas, wiqi ñawintin qawarayan Vergeneanta; kunanqa allpapas pampaykuwachun nispa:! Imatataq rurachkani , ama punim pimanpas willankichu nispam niwarqa-pero todo todo se jodeo por me colpa. San Marcosllay yanapaykuwayyá ,imaynapas churikimiki kani, fiesta patronalpi  cargotam apallasaq!
San Marcos, Patrón de los ganados del hombre andino, es un padre amoroso.
San Marcos uywanchikkunapa patroninqa, ancha kuyakuq taytas.
Loqlencios lampawan aspiskuspay chayarun mankapi lastikuwan wataykusqa “muyu muyuchaman”.
Yaqa pisipasqa hinasa Loqlencioqa nin :! Kayqaya muyu muyuchakunaqa”
Gobernadorñataqsi kamachin: Kichay chay watasqa lastico kaqta, urqumuy ukunmanta quri qullqita, niptinsi Loqlenciollaqa allillamanta makinta hinan mankapa ukunman lastikuta  llikirispa, chaymantas  yaqa muspaypi hinas qaparin ¡ Oh,  ovejapa umantaq kasqa!  ¿,quri qullqichu chaypi tikrakurun?
Piñay piñaysi  wira Gobiernoqa qaqchan: ¡Chaychu quri qullqi, muyu muyuchakuna, chaychu nakaqpa tesorun.
 Autoridadta burlakusqaykimantam  24 horas chirunaman rinki, chaypas iskay semanam   llaqta ñankunata alllinchamunki .llapallan rumi urmasqata uqaririspa, chaymantapas pachak solestam multata paganki, Gobierno burlakusqaykimanta, ama huktawan yanqakunata rimanaykipaq!
Vergeneas pitukuykuspa Gobiernotaqa mañakun: ¡Tayta Gobierno makikipim churamuni kay mani allin qusallayta , hinayá  chirunamanpas richun, iskay semanapas ñankunata allinchachun, pachak solestapas pagasaqmi ,ovejachayta rantikuspay.
Ichapas chaywanqa kay qusallayqa loqlocha kasqanmanta allinyanman.
Chaypuniqa Iglesiatapas apasaqmi tayta Curanchikwan azotichinaypaq, icha chaywanqa  supaykunapas, llullakuykunapas ukunmanta lluqsinman.Tayta Jesucristotayá yanapachun cruz qawanpi hina ñakarispa.
Manañas ima rimanakuypas qipanñachu. Todo está consumado.
Yaqa lluqsiykamuspañasá  wirasapa Gobiernoqa nin Loqlenciota:
¡ Paqarin inti lluqsimuyllatam oficiniyta rinki huchaykimanta muchunaykipaq!
¡Ah qunqachkasanim: Loqlencio wasiykipa qawa pirqantam allintam allichanki 28 de juliopaq!
Loqlencio: ¡ Manam qunqasaqchu tayta Gobierno.!
Vergeneas  canastachapi huntachin wata quesota, runtuta , chullpi sarachatawan Loqlencio Gobenadorpa wasinman apananpaq.
Tayta Gobierno , gracias taytay, qusallayqa manañam pantaykunataqa ruranqañachu, imaynapas qampa nisqaykitam  ruranqa. Jesucristoya puririynikita kancharichun, ñawpaq llaqtanchik hina : ama suwa, ama qilla, ama llulla” kananpaq..
Qipa punchawkunataqa, qawkallas  chayraq casadokunapa vidanqa. Vegenea manaraqsi wiksapakunchu, chaysi runakunaqa rimanku: ¡ Imaynataq  kayqa ¿Vergeneachu qulluq –“chaki ñuñu”, otaq Loqlenciochu mana churiyayta atinchu- “chaki runtu” kaspa.?         ¡Hampiqkunayá  yanapaykuchunku!.
La prole es muy importante para la prosecución del ayllu.
Loqlenciopa umanpiqa muyuchkansi tayta Gobiernopa nisqan, chaysi Vergenea uywankuna michiq rinankamas kimsa harinayuq costalta kichaykuspas, yaqa isquta hina mituyarachispas wasinpa qawa pirqanta llinpiyta qallaykun, mana pipa rikusqanta.
Tayta inti siqaykuchkaptinsi, sumay yuraq yuraq  llinpisqa pirqayuq Loqlenciopa wasinqa  qawarikun.
Vergeneapas huk ñanninta hamuspas yaqa yaqa pantarun wasintaqa.
Mana imata musyaspas , qusanta makallaykun allin rurasqanmanta.
Wasin ukupiñas tapun Loqlenciochallantaqa.
 Sumaqcham wasinchi kachkan, ñamiki 28 de juliopas chayaramunqaña, Gobiernopas kaywanqa kusikunqam, icha manaña chirunamanpas apachisunkimanchu.
¿ Imawantaq yuraq yuraqchaqa llinpisqa kachkan.?
Florencio fiel a su estilo, no dudó ni un segundo en dar la respuesta –aunque fatal para el; todo suelto de huesos y orgulloso, dijo:
¡ Ah  tienda ukupi yuraq harinachawanmiki!
Vernegeas qaparin: ¡Imawan ninkim, tienda ukupi tanta rurana harinawan!
Wasi ukuta yaykuspa Vergeneaqa qawan mana harina Blanca Plor kasqanta; chaysi qusanta qaqchan:  ¡ Yaw Loqlencio  mana allinkunatam rurachkanki, imaynapin  harinawan pirqakunata enlucirunki. Kunanmi Gobiernota mañakamusaq pichqa  punchaw chirunaman apachisunaykipaq,hinaspapas lliw llaqta ñankuna allinchanaykipaq.!
 Los sinsabores serán el condimento hogareño.
A pesar del momento agridulce, Virginia y Florencio unieron sus cuerpos en un abrazo eterno, como si este gesto simbolizara la resignación y comprensión del amor sublime con que les unió  el patrón San Marcos, llaqta Patronninchik.
 Chayllapas chayllachu kanqa huantinopa vidanpiqa.
samaykusaqraq  ,  achkatañachus  qillqamuchkani Huantinopa vidanta? ……
Qipa hamuqkunaqa aswansi piñakunapaq , asikunapaq,otaq, supay apachinapaq hinas kanqa, Loqlenciopa vidallanpiqa.
Loqlenciollaqa pichqa punchawsi chirunapi kasqa, llaqtakunapa ñanninkunatas lliw allincharqa, pachaq soles multatapas  ovejachawansi pagaykurqa   .
LLampu sunqullañas qarisuqa rikurin warmin qaqchaptinpas, kumuyllas kumuykun urqupi waylla ichu kaqlla.
Warminsi tuta tutayaqtaraq rimapayan : ¡Florencio ama llakikuychu, kay mana allinkuna kaptimpas, imapas alllinchakunqam
 Manamá waqaspaqa imatapas urquchwanchu.! Allin kawsayta tarisunmi, kuyakusqay ñawiypa rurun, rosas waytata hina panchirichiwaqniy.!
Chayna kuyakuywan rimapayasqaqa, qarillaqa musuq kawsaypi hinasa rikukun, chaysi nin: “Papachata yanuchkasaq, qamñataq  hanay pirwamanta  wata quesochata aparamuy, miski miskita mikunanchikpaq.”
Yaqañas papa yanuypas kanqaña, utqayllañas Loqlencioqa  aswan ninata  pukunawan rawrachin.
Chayna kachkaptinsi yanukuna wasiman yaykuykamun runtu churaysapa wallpa, hinaspas paypa  ñawpaqninpiraq  ispaykun kimsa kutita. Loqlencios piñakuspa pukunawan  wallpata umanpi waqtan pampa ripunankama. !Ñawpaqniypiraq, no hay respetación , nispa!
Wallpaqa pampapis pitpitiyan, chaymantas katataspa wañurun.
Loqlencios qawarayan mana creyeq hina,- imanasqataq kaykunalla pasawan, po Dios apropositullam allillamantam pukunawan waqtarqani , nispa.
 Chayna ,chayna kaptinsi Vergenea yaykuykamun molde wata queso qapirisqa..
Chaysi tapun: ¿Iman wallpata pasan, wañusqachus kachkan?
Florencios nin , ñuqan manchachirqani, pawachkaptinmi umanpi pukunallawan waqtaruni allillamanta manchakunallampaq…icha puñuqtukun, wañuqtukun mana respetacionniyuq wallpaqa!
Vergeneas qunquraykuspa wallpanta uqarin. Allinta qawaykuspas nin: runtu churaq  wallpatam wañurachinki, pitaq kunan runtuta  tuqyachinqa,  qamchu wallpa hina runtupa qawanpi tiyarayanki chiwchichakuna lluqsimunankama, nispas warmiqa cuchillota hapiykuspas wallpataqa  nakarun, wañusqa yawarnin lluqsimunanpaq.
Como alma que lleva el diablo, Loqlenciollaqa chinkarparin , manas mayman  risqanpás yachakunchu, qawa calletachu, chacratachu  ripun  qarillaqa.
Papa yanuypas ñas panchirichkanña, chaysi Vergeneaqa papata chumaykamuspas, huniq yakuta corralman apan wallpapa tapanmanña   maqchinanpaq.
¡Oh santo cielo,  Apu Wamanikuna, protejan al pobre huantino!
Loqlencios  corralpi wallpapa runtu qawanpi tiyachkan…chayman punis Vergenea maqchiykun huniq yakuta; qaparispasá Loqlenciollaqa pawamun: ¡Akakallaw, akakallaw amaya huniq yakuwanqa chutillawaychu!.
Parece en Semana Santa.se cumple la sacra palabra..¿ Dios mio,Dios mio porqué me has abandonado?  ¡ Tengo sed ¡ ¡Consumado es!
Imakunapas, llakikunapas waqanapaq kaqkunapas Loqlenciotaqa qatinsi  kayman wakman, yaqa kikinpa llantun hina,como sombra a su dueño.
Kay allin llamkaq qarisum santokusqa primero de enero  punchawpiraq. Imanasqataq malaguerollaña, llakikuyllaña, qatipayan Loqlenciollataqa.
Icha rudawanchu,, waqtachisunchik, icha yerba santawanchu chawpi tutapi bañakuchun, layqakunachu  urquta rispa hatun  supaykunata wischuchimuchun.   Imaynanpitaq waqanallanpaq kawsanman?
Taytallay San Marcos, llaqtay patrón, qamyá kuyakuq ñawikiwan qawaykamuy churillaykita, kuyakusqayki Loqlencioykimiki , iñiqnikimiki, kuyaynikitayá chayachimuy Loqlencioman.
¡ Está bién que sea huantino, pero no es para tanto.!
Chillikus llakikunapaq hinas waqan, chiririnkas muyun muchuyta, wañuyta qayachka hinas, allqupas kristitas awllan alma rikuchkaq  kaqlla.
¡Ay, ay imakunaraq chaymantapas hamunqa.
 Taytallay San Marcos  qamyá mantuykamuy ancha kuyakuynikiwan.
¡Tayta Diospa hukllawachisqantaqa, amayá runaqa rakichunchu!
¿Maypiraq chay cura perdido don Marino Chancos kunanmiki allinta  rezachaykuman;……               ichapas latinpi, castellanupi ,runasimipiwan  rezaykuptinqa , Loqlenciollapa vidallanqa qawkayanman, allinchakunman.?
Despues  que se llevó el torete a Huancapi, parece que qunqarun Loqlenciollantaqa, matrimonio rurasqantapas.  Benedictus filius, amen.

PUKAY PUKAYCHALLA, KAY WILLAKUYQA MANARAQMI TUKUNCHU.

>Mucho mejor si son Huantinos.

No hay comentarios: